Hội nghị "Công tác triển khai, ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Đảng và nhà nước" năm 2012

 Ngày 31/10/2012, Ban Cơ yếu Chính phủ - Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị về "Công tác triển khai, ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Đảng và nhà nước" nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ Cơ yếu, hướng dẫn các cơ quan Đảng và Nhà nước trong việc tổ chức triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số của hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

chi tiết...
Hội thảo "Hiện trạng và kế hoạch thúc đẩy triển khai ứng dụng chữ ký số" năm 2010

Ngày 22/10/2010, Ban Cơ yếu Chính phủ - Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo "Hiện trạng và kế hoạch thúc đẩy triển khai ứng dụng chữ ký số" nhằm nâng cao nhận thức, đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số và hướng dẫn các cơ quan Đảng và Nhà nước trong việc tổ chức triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số của hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

 

 

chi tiết...