Giải pháp

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đã sẵn sàng trong việc cung cấp các giải pháp tích hợp xác thực, bảo mật cho các hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Với mô hình triển khai phân tán, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ chứng thực chữ ký số đến các mạng của các cơ quan bao gồm:

 

- Dịch vụ công bố thông tin

- Dịch vụ kiểm tra chứng thư trực tuyến

- Dịch vụ cấp dấu thời gian

 

Để tích hợp các dịch vụ trên, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng của các cơ quan tiến hành các biện pháp hỗ trợ kỹ thuật bao gồm cả chuyển giao công nghệ và tổ chức huấn luyện, đào tạo.