Tải chứng thư số và CRL

  Cơ quan chứng thực số chuyên dùng Chính phủ (RootCA)  

                   

          [Chứng thư số]      [CRL]

 

   Cơ quan chứng thực số Đảng Cộng sản (SubCA)                              

                   

          [Chứng thư số]      [CRL   [CRL_PEM]

 

  Cơ quan chứng thực số Chính phủ (SubCA)                              

                   

          [Chứng thư số]      [CRL   [CRL_PEM]

           

             Script tự động cài đặt Chứng thư số RootCA và CP SubCA 

         (Lưu ý: Khi tải tệp .gca về đổi lại thành tệp .exe để tự động cài đặt!!!)

 

  Cơ quan chứng thực số Bộ Tài Chính (SubCA)                                     

 

          [Chứng thư số]      [CRL]   [CRL_PEM]

 

  Cơ quan chứng thực số Bộ Ngoại Giao (SubCA)                                    

 

          [Chứng thư số]      [CRL]   [CRL_PEM]

 

  Cơ quan chứng thực số Bộ Quốc Phòng (SubCA)                                    

 

          [Chứng thư số]      [CRL]   [CRL_PEM]