Mẫu biểu quản lý

 (kèm theo Thông tư 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)