Bộ thư viện ký số

Để hỗ trợ các cơ quan nhà nước xây dựng các phần mềm ứng dụng có tính năng ký số và mã mật, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đã xây dựng 2 bộ thư viện để lập trình các ứng dụng sử dụng các dịch vụ của hệ thống chứng thực chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị:

- PKI Toolkit: chứa các hàm mật mã trên nền winform.

- Web Signing: Bộ công cụ ký số phục vụ liên thông (xác thực chéo) giữa các hệ thống CA. [Tải về]