Hệ thống thông tin

 Thông tin hỗ trợ đăng ký và hướng dẫn thử nghiệm hệ thống thông tin

 

1. Giới thiệu hệ thống thông tin [PDF]

 

2. Hướng dẫn đăng ký thử nghiệm

 

3. Hướng dẫn sử dụng thử nghiệm hệ thống thông tin [PDF]