Chứng thư số

Chứng thư số được cấp cho cá nhân, tổ chức thuộc hệ thống chính trị nhằm đảm bảo an toàn (xác thực, toàn vẹn, bí mật, chống chối bỏ) và tin cậy cho các giao dịch điện tử (trao đổi dữ liệu trong hệ thống thông tin và qua mạng) phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp. Hiện nay Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin cung cấp các loại chứng thư số sau:

- Chứng thư số cá nhân: dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức.

- Chứng thư số tổ chức: dành cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc hệ thống chính trị.

- Chứng thư số cho thiết bị: SSL (Web Server, Mail server, VPN server...).