Bộ thư viện hỗ trợ tích hợp ký số theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP

(Thứ bảy, 30/05/2020 07:30)

Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp bộ thư viện phục vụ các cơ quan Nhà nước phát triển ứng dụng, tích hợp chữ ký số theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ: Về công tác văn thư.

- Bộ Thư viện và hướng dẫn tích hợp : Tại đây