VIDEO HƯỚNG DẪN

9. Hướng dẫn cài đặt phần mềm tích hợp Chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ trên Hệ thống Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước