STT Tên tệp Thông tin Ngày cập nhật Tải xuống
1 Văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân Mẫu 01 24/02/2020 Tải xuống
2 Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp Mẫu 02 24/02/2020 Tải xuống
3 Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số Mẫu 03 24/02/2020 Tải xuống
4 Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp Mẫu 04 24/02/2020 Tải xuống
5 Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số Mẫu 05 24/02/2020 Tải xuống
6 Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp Mẫu 06 24/02/2020 Tải xuống
7 Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao Mẫu 07 24/02/2020 Tải xuống
8 Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp Mẫu 08 24/02/2020 Tải xuống
9 Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của Thuê bao Mẫu 09 24/02/2020 Tải xuống
10 Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp Mẫu 10 24/02/2020 Tải xuống
11 Văn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật của Thuê bao Mẫu 11 24/02/2020 Tải xuống
12 Văn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp Mẫu 12 24/02/2020 Tải xuống
13 Văn bản bàn giao Thiết bị lưu khóa bí mật cho Thuê bao và đề nghị thời điểm hiệu lực của chứng thư số Mẫu 13 24/02/2020 Tải xuống
14 Biên bản giao/nhận Thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi Mẫu 14 24/02/2020 Tải xuống
15 Biên bản xác nhận thất lạc Thiết bị lưu khóa bí mật Mẫu 15 24/02/2020 Tải xuống