STT SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH TẢI FILE
1 185/2019/TT-BQP Hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ 04/12/2019
2 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. 24/01/2019
3 02/CT-TTg Về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp 23/01/2019