Hướng dẫn biểu mẫu đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

(Thứ năm, 09/06/2022 16:57)

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi danh sách đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ theo mẫu, cụ thể như sau:

- Trường hợp cơ quan sử dụng chứng thư số của Bộ phận Một cửa để ký số hồ sơ, thực hiện đăng ký theo Mẫu đăng ký cấp chứng thư số cho Bộ phận Một cửa.

- Trường hợp cơ quan sử dụng chứng thư số của cá nhân để ký số hồ sơ, thực hiện đăng ký theo Mẫu đăng ký cấp chứng thư số cho cá nhân.