Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ ký số GCA-01 cho cán bộ CNTT của các cơ quan Đảng

(Thứ sáu, 14/06/2019 15:07)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2011 và triển khại Dự án “Đào tạo cán bộ Quản trị mạng phục vụ cho việc quản lý và triển khai các hệ thống thông tin điện tử của Đảng”, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt về công nghệ thông tin của các tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan đảng trực thuộc Trung ương. Khóa tập huấn được tổ chức thành 07 lớp, số lượng học viên mỗi lớp từ 20 đến 25 người được tổ chức từ ngày 25/4/2011 đến ngày 10/6/2011.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết đến từng phân hệ của hệ thống, hướng dẫn NSD từng bước thực hiện chức năng. Tài liệu hướng dẫn có hình ảnh minh họa kèm theo, tạo điều kiện dễ dàng cho NSD thực hiện các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng.

Các thông tin trong tài liệu này sẽ được sử dụng để hướng dẫn người nộp thuế sử dụng đúng chức năng trên Website.

Tài liệu này cũng là căn cứ để NNT thực hiện kiểm tra ứng dụng.​

Tài liệu hướng dẫn 1
Tài liệu hướng dẫn 2​