VIDEO HƯỚNG DẪN

4. vSignPDF 3.1.7 - Hướng dẫn sử dụng phần mềm (Ký số và Xác thực)