STT Tên tệp Thông tin Ngày cập nhật Tải xuống
1 ĐỀ CƯƠNG XÂY DỰNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 02/CT-TTG Phụ lục 15/09/2021 Tải xuống
2 TỔNG HỢP SỐ LIỆU, THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 02/CT-TTg Phụ Biểu 15/09/2021 Tải xuống