STT Tên thủ tục Xem chi tiết
1 01-Cấp mới chứng thư số cho cá nhân
2 02-Cấp mới chứng thư số cho cơ quan, tổ chức
3 03-Cấp mới chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm
4 04-Gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số
5 05-Thu hồi chứng thư số
6 06-Khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật