Lĩnh vực Gia hạn, thay đổi thông tin chứng thư số
Cơ quan thực hiện Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ
Căn cứ pháp lý Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/09/2018 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Cách thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công;
- Hoặc gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, số 23 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội;
- Hoặc qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đề nghị gia hạn chứng thư số, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ có trách nhiệm gia hạn chứng thư số cho thuê bao và thông báo cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết.
Đối tượng thực hiện Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước
Phí Không.

1. Chứng thư số chỉ được đề nghị gia hạn 01 lần và phải đảm bảo còn thời hạn sử dụng ít nhất 60 ngày.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có văn bản đề nghị, được cơ quan quản lý trực tiếp phê duyệt và đề nghị gia hạn chứng thư số.

1. Cá nhân phải có văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi đến tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đề nghị gia hạn chứng thư số, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ có trách nhiệm gia hạn chứng thư số cho thuê bao và thông báo cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết. Trường hợp không chấp nhận đề nghị gia hạn chứng thư số, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết.

Văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.