STT Tên tài liệu Tải xuống
1 Phần mềm điều khiển máy tính từ xa
2 Công cụ hỗ trợ khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật
3 Trình điều khiển thiết bị USB Token Bit4ID
4 Trình điều khiển thiết bị - TokenManager
5 Bộ công cụ hỗ trợ tích hợp chữ ký số theo quy định tại NĐ 30/2020/NĐ-CP
6 Bộ công cụ tích hợp ký số và xác thực văn bản điện tử (PDF) trên thiết bị di động theo quy định tại Nghị đinh số 30/2020/NĐ-CP
7 Phần mềm vSign trên Android sử dụng SD Secure
8 Bộ công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng ký số trên thiết bị di động sử dụng SIM-PKI
9 Công cụ cài đặt chứng thư số CA
10 Bộ công cụ ký số phục vụ liên thông (xác thực chéo) các hệ thống CA
11 Công cụ hỗ trợ gia hạn chứng thư số (VGCA Renew Tool)
12 Phần mềm vSignPDF hỗ trợ ký số và xác thực tài liệu điện tử định dạng PDF, triển khai cho cơ quan Đảng và Nhà nước